SMSMonthlyReport_Nov012016-Nov302016_401_Gordon_Drive-1